Home Player
180s
BF
Home
Away
BF
180s
Away Player
3040 Sasha Davydenko
1
0
3069 Emile Morand
3106 Pedro Pato
0
1
2967 Olivier Godillot
3103 Francisco Sarralde
0
1
3020 Alessandro Dieni
2494 Baher Alashhab
0
1
3082 Mathieu Boussin
3040 Sasha Davydenko
3106 Pedro Pato
0
1
3069 Emile Morand
3093 Caroline Parmelin
3103 Francisco Sarralde
2494 Baher Alashhab
0
1
3020 Alessandro Dieni
2967 Olivier Godillot
3040 Sasha Davydenko
0
1
2967 Olivier Godillot
3106 Pedro Pato
1
0
3093 Caroline Parmelin
3103 Francisco Sarralde
0
1
3082 Mathieu Boussin
2494 Baher Alashhab
1
0
3020 Alessandro Dieni
3
7

Post Tenebras a gagné!